G-ZSRGFZDL44
top of page
Zásady ochrany osobních údajů

 

    Daniel Ausburher

IČ:                     48542911

DIČ:                  CZ7403151811

Sídlem:            Rakovského 3161/6, 143 00 PRAHA

Kontakt:          reality@ausburher.cz

(dále jen „Zprostředkovatel“)

 

Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.ausburher.cz informuje
o shromažďování osobních údajů (dále jen „OÚ“) a zásadách ochrany soukromí v souvislosti poskytovanými službami realitního zprostředkování.

 

V textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše OÚ jsou zpracovávány.

 2. Za jakými účely budou Vaše OÚ zpracovávány.

 3. Komu mohou být Vaše OÚ předány.

 4. Po jakou dobu se budou Vaše OÚ zpracovávat.

 5. Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich OÚ.

Budete-li potřebovat vysvětlení nějaké části textu, případně projednat další zpracování Vašich OÚ, obracejte se prostřednictvím emailové adresy reality@ausburher.cz.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. OÚ osob mladších 16 let nejsou zpracovávány.

 

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Kontaktujete-li Zprostředkovatele prostřednictvím webových stránek, nebo stáváte-li se klientem či obchodním partnerem můžete být požádání o sdělení určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Údaji se rozumí zejména:

 1. vaše jméno a příjmení,

 2. obchodní firma,

 3. adresa nebo sídlo společnosti,

 4. rodné číslo či IČ a DIČ,

 5. kontaktní údaje - telefonní číslo, email.

 

2. Účel zpracování

Údaje Vámi poskytnuté prostřednictvím webových formulářů, obchodních partnerů či na základě souhlasu se zpracováním OÚ nebo uzavřených smluv, používáme k:

 • zpětnému kontaktování,

 • poskytnutí žádaných informací,

 • účelům spojeným s plnění smlouvy.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné OÚ ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje můžeme využít pro zaslání obchodního sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách námi poskytovaných a které by pro Vás, dle našeho názoru, mohli být přínosem.

Poskytnutí OÚ pro účely plnění smlouvy či pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo pro účely sdělení Vámi požadovaných informací jsou smluvním požadavkem Zprostředkovatele, následkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy, neposkytnutí odpovědí nebo nesdělení požadovaných informací.

 

Zpracování Vašich OÚ za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, bez dopadu na další vzájemné vztahy se Zprostředkovatelem, formou emailu s příslušnou žádostí na adresu reality@ausburher.cz nebo na jinou adresu, ze které jste obdrželi obchodní sdělení od Zprostředkovatele.

 

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše OÚ bude zpracovávat Zprostředkovatel a osoby Zprostředkovatelem pověřené na základě smlouvy či souhlasu se zpracováním osobních údajů (dále jen „Správce“). Vaše OÚ mohou být za výše uvedenými účely předány subdodavatelům Zprostředkovatele a účelem jejich zpracování. OÚ mohou být předány:

 1. spolupracujícím poskytovatelům finančního a hypotečního poradenství;

 2. spolupracujícím realitním zprostředkovatelům;

 3. spolupracujícím poskytovatelům audio-vizuálních a souvisejících služeb;

 4. externí advokátní kanceláři;

 5. zpracovatelům převodu médií;

 6. zpracovatelům PENB, znaleckých posudků, technických auditů nemovitostí;

 7. zpracovatelům poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

 8. spolupracujícím obchodním partnerům.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše OÚ bude Zprostředkovatel zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytně nutnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

 

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke Správcem prováděnému zpracování Vašich OÚ máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;

 2. právo na opravu;

 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 4. právo na omezení zpracování údajů;

 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena pro přesné pochopení jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit kontaktováním Zprostředkovatele prostřednictvím emailové adresy reality@ausburher.cz.

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 

Právo na přístup znamená, že můžete kdykoliv požádat o potvrzení zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda nedochází na základě jejich zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že můžete kdykoli požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů tak, tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo důvodu oprávněného zájmu. Vznesete-li námitku pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto zásady osobních údajů jsou účinné od 23.9.2022.

 

Daniel Ausburher

AR reality logo + text 02.png
bottom of page